Data Kependudukan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SLOGOHIMO
DESA/KELURAHAN KLUNGGEN
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Tgl. 25-01-2019
NO RW  :    001
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001  90,  98,  188,
2 RT. 002  87,  73,  160,
 JUMLAH  RW :  001  177,  171,  348,
NO RW  :    002
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
3 RT. 001  83,  77,  160,
4 RT. 002  78,  73,  151,
 JUMLAH  RW :  002  161,  150,  311,
NO RW  :    003
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
5 RT. 001  66,  67,  133,
6 RT. 002  66,  58,  124,
7 RT. 003  59,  54,  113,
 JUMLAH  RW :  003  191,  179,  370,
NO RW  :    004
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
8 RT. 001  65,  82,  147,
9 RT. 002  60,  58,  118,
10 RT. 003  2,  0,  2,
 JUMLAH  RW :  004  127,  140,  267,
NO RW  :    005
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
11 RT. 001  53,  56,  109,
12 RT. 002  48,  41,  89,
 JUMLAH  RW :  005  101,  97,  198,
NO RW  :    006
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Tgl. Cetak
SMARD 25/01/2019 9:35:01 Halaman 1 dari 2
13 RT. 001  109,  88,  197,
14 RT. 002  73,  80,  153,
 JUMLAH  RW :  006  182,  168,  350,
NO RW  :    007
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
15 RT. 001  105,  108,  213,
16 RT. 002  84,  78,  162,
 JUMLAH  RW :  007  189,  186,  375,
NO RW  :    008
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
17 RT. 001  41,  31,  72,
18 RT. 002  38,  42,  80,
 JUMLAH  RW :  008  79,  73,  152,
NO RW  :    009
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
19 RT. 001  73,  72,  145,
20 RT. 002  107,  94,  201,
 JUMLAH  RW :  009  180,  166,  346,
 JUMLAH  TOTAL 1 387, 1 330, 2 717,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SLOGOHIMO
DESA/KELURAHAN KLUNGGEN
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Tgl. 25-01-2019
NO RW  :    001
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 RT.001  90,  98,  188,  90,  98,  188,
2 RT.002  87,  73,  160,  87,  73,  160,
 JML  RW :  001  177,  171,  348,  177,  171,  348,
NO RW  :    002
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
3 RT.001  83,  77,  160,  83,  77,  160,
4 RT.002  74,  69,  143,  4,  4,  8,  78,  73,  151,
 JML  RW :  002  157,  146,  303,  4,  4,  8,  161,  150,  311,
NO RW  :    003
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
5 RT.001  59,  60,  119,  7,  7,  14,  66,  67,  133,
6 RT.002  60,  55,  115,  6,  6,  9,  66,  58,  124,
7 RT.003  57,  52,  109,  2,  2,  4,  59,  54,  113,
 JML  RW :  003  176,  167,  343,  15,  12,  27,  191,  179,  370,
NO RW  :    004
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
Tgl. Cetak
SIAK Desa 25/01/2019 9:38:54 Halaman 1 dari 3
8 RT.001  65,  82,  147,  65,  82,  147,
9 RT.002  60,  58,  118,  60,  58,  118,
10 RT.003  2,  2,  2,  2,
 JML  RW :  004  127,  140,  267,  127,  140,  267,
NO RW  :    005
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
11 RT.001  53,  56,  109,  53,  56,  109,
12 RT.002  48,  41,  89,  48,  41,  89,
 JML  RW :  005  101,  97,  198,  101,  97,  198,
NO RW  :    006
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
13 RT.001  109,  88,  197,  109,  88,  197,
14 RT.002  73,  80,  153,  73,  80,  153,
 JML  RW :  006  182,  168,  350,  182,  168,  350,
NO RW  :    007
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
15 RT.001  105,  107,  212,  1,  105,  108,  213,
16 RT.002  84,  78,  162,  84,  78,  162,
 JML  RW :  007  189,  185,  374,  1,  1,  189,  186,  375,
NO RW  :    008
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
17 RT.001  41,  31,  72,  41,  31,  72,
18 RT.002  38,  42,  80,  38,  42,  80,
 JML  RW :  008  79,  73,  152,  79,  73,  152,
Tgl. Cetak
SIAK Desa 25/01/2019 9:38:54 Halaman 2 dari 3
NO RW  :    009
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
19 RT.001  73,  72,  145,  73,  72,  145,
20 RT.002  107,  94,  201,  107,  94,  201,
 JML  RW :  009  180,  166,  346,  180,  166,  346,
 JML  TOTAL 1 368, 1 313, 2 681,  19,  17,  36, 1 387, 1 330, 2 717,

MONOGRAFI USIA

MONOGRAFI JUMLAH KEPALA KELUARGA

MONOGRAFI PEKERJAAN

MONOGRAFI PENDIDIKAN

MONOGRAFI STATUS

Data kependudukan belum diunggah